مرغ شباهنگ

برگ سبز


برگ سبز برنامه شماره 275


اواز: محمودی خوانساری


همنوازان:  احمد عبادی/مجید نجاحی/محمد موسوی/جهانگیر ملککلام اواز: رفیق اصفهانی


اشعارمتن برنامه: مجمر زواره ای/ ابو سعید ابوالخیر


اهنگ: سگاه


گوینده: روشنک
چکنم که باز امد شب ویارمن نیامد


بگذشت روز وشمع شب تار من نیامد