مرغ شباهنگ

عکسی از محمودی


عکسی از محمودی نازنین در حال اجرای کنسرتی در رادیو شیراز


 برگرفته از یادنامه استاد محمودی خوانساری ( مرغ شباهنگ)