مرغ شباهنگ

برگ سبز


برگ سبز برنامه شماره 71


اواز: محمود محمودی خوانساری


کلام: پیر پارس


همنوازان: حبیب الله بدیعی/فرهنگ شریف/جهانگیر ملک


اشعار متن برنامه: عطار/ ظهوری/خیام/عراقی


گوینده : روشنکدکلمه اشعار متن برنامه


 تا کی جفا برم ز تو ای بی وفا برو


بگذاشتن به مدعیان مدعا برو


انها که در قفای تو گفتیم گفته ایم


تا وا نکرده ایم لب از پیش ما برو


دشمن نکرد انچه تو کردی به دوستی


بیگانه ام دگر برو ای اشنا برو


امید صلح نیست دگر نیست نیست نیست


منشین برو برو برو ای بیوفا برو


غیر از سفر علاج نداری لجاج چند


مردی ز رشک غیر ظهوری بیا برو


از من رمقی به سعی ساقی ماندست


وز صحبت خلق بی وفاقی ماندست


از باده دوشین قدحی بیش نماند


از عمر ندانم که چه باقی ماندستکلام اواز


ترسم که اشک بر غم ما پرده در شود


وین راز سر به مهر به عا لم سمر شود


گویند سنگ لعل شود در مقام صبر


اری شود لیک به خون جگر شود


خواهم شدن به میکده گریان وداد خواه


کز دست غم خلاص من انجا مگر شود


ای جان حدیث ما بر دلدار بازگوی


لیکن چنان مگو که صبا خبر شود


ای دل صبور باش مخور غم که عاقبت


این شام صبح گردد واین شب سحر شود


حافظ چو نافه ی سر زلفش به دست تست


دم در کش ارنه باد صبا خبر شود