مرغ شباهنگ

دل انگیزان


دل انگیزان


اواز: محمود محمودی خوانساری


کلام: پیر پارس


همنواز: فرهنگ شریف


درختی دوستی بنشان که کام دل به بار ارد


نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار ارد


شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما


بسی گردش کند گردون بسی لیل ونهار ارد


بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هرسال


چو نسرین صدگل ارد بار چون بلبل هزار ارد


خدا را چون دل ریشم قراری نیست با زلفت


بفرما لعل نوشین را که بازش با قرار ارد


در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ


نشیند بر لب جویی وسروی در کنار ارد