مرغ شباهنگ

دل انگیزان


دل انگیزان


اواز: محمود محمودی خوانساری


کلام: پیر پارس


همنواز: فرهنگ شریف

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت


کار چراغ خلوتیــــــــان باز در گرفت


آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت


وین پیر سالخورده جوانـی ز سرگرفت


آن عشوه داد عشــق که مفتـی ز ره برفت


وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت


زنهار از این عبارت شیرین دلفریب


گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت


بار غمی که خاطر ماخسته کرده بود


عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت


هر حوروش که برمه و خور حسن می فروخت


چون تو در آمدی پی کار دگر گرفت


زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست


کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت


حافظ تواین دعا ز که آموختی که یار


تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت