مرغ شباهنگ

برگ سبز

برگ سبز شماره 118


اواز: محمود محمودی خوانساری


کلام اواز: خواجوی کرمانی


همنوازان: حسن کسایی/رضا ورزنده/امیر ناصر افتتاح


اهنگ در : بیات زند


اشعار متن برنامه: عطار/ همای شیرازی/جامی/خواجوی کرمانی/عراقی


گوینده: روشنکهمچو شمعم به شبستان حرم یاد کنید


یا که مرغم به گلستان ارم یاد کنید


روز شادی همه کس یاد کند از یاران


یاری انست که ما را شب غم یاد کنید