مرغ شباهنگ

خصوصی


  خصوصی


اواز: محمودی خوانساری


همنوازان اواز: حبیب الله بدیعی/مجید نجاهی/جهانگیر ملک


اهنگ در : شور


کلام اواز: علیرضا ایزدی


چه می پرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم


که مهر خاموشی بر لب زبیم ابرو دارم