مرغ شباهنگ

خصوصی


خصوصی


اواز: محمود محمودی خوانساری


همنوازان: حبیب الله بدیعی/فضل الله توکل


کلام: دکتر باستانی پاریزیباز شب امد وشد اول بیداری ها


من وسودای دل  وفکر گرفتاری ها


شب خیالات وهمه روز تکاپوی حیات


خسته شد جان وتنم زین همه تکراری ها


نوجوانی به هوس رفت واز ان برجا ماند


تنگی سینه وبی خوابی وبیماری ها


سرگذشتی گنه الود وحیاتی مغشوش


خاطراتی سیه از ضبط خطا کاری ها