مرغ شباهنگ

خصوصی

خصوصی


اواز: محمود محمودی خوانساری


همنوازان: حبیب الله بدیعی/فرهنگ شریف/جهانگیر ملک


کلام: هاتف اصفهانی
شد در شکوه من با سر گیسوی تو باز


من اگر چه پیرم وناتوان تو ز استان خودت مران

که گذشته در غمت ای جوان همه روزگار جوانیم


گفتمش با غم عشقت چه کنم گفت بسوز

گفتمش چاره این سوز بگو گفت بساز