مرغ شباهنگ

برگ سبز

برگ سبز برنامه شماره 136اواز: محمودی خوانساری


همنوازان: علی تجویدی/رضا ورزنده


اهنگ در : سگاه


کلام:/صفی علیشاه/زهره/عماد خراسانی


کلام اواز: عماد خراسانی


گوینده: روشنک


چیست این اتش جانسوز که در جان مست


چیست این درد جگرسوز که درمان منست