مرغ شباهنگ

نوایی از موسیقی ملی

نوایی از موسیقی ملی


اواز: محمود محمودی خوانساری


اهنگ در افشاری از : اسدالله ملک


کلام  ترانه: معینی کرمانشاهی


کلام اواز : زهره اتابکی
به دورانی که شد قحط وفای دلها


چرا هردم نگویم من خدا خدا خدا


من مرغ شباهنگ بشد کنج قفس قسمت من چرا چرا


ای ساقی اتش رو مست از می نابم کن


با یک دو سه پیمانه مستم کن وخوابم کن


از رنج وغم هستی فارغ کندم مستی


ابادم اگر خواهی از باده خرابم کن