مرغ شباهنگ

برگ سبز

برگ سبز برنامه شماره 273


اواز: محمودی خوانساری


کلام: فریدون توللی


همنوازان: فرهنگ شریف /جهانگیر ملک


اهنگ: بیات ترک


کلام متن برنامه: نظامی گنجوی/ وحشی بافقی


گوینده: روشنکخون می خورم از طعنه ی اغیار وبسم نیست


صد شکوه به دل دارم ویک همنفسم نیست


بس زخم نهان دارم از ان راز جگر سوز


اخ که بران مرهم جان دسترسم نیست


روزی هوسم کام دل از عشق بتان بود


هست اینهمه امروز ولیکن هوسم نیست