مرغ شباهنگ

برگ سبز


برگ سبز شماره 243


اواز: سید جواد ذبیحی/ حسین قوامی/ محمودی خوانساری


کلام : فروغی بسطامی/سنایی غزنوی/علی اشتریهمه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود

اه از این راه  که باریک تر از موی تو بود

رهرو عشق از این مرحله اگاهی داشت

که ره قافله ی دیر وحرم سوی تو بود
تا ما به سر کوی تو ارام گرفتیم

اندر صف دلسوختگان نام گرفتیم

در اتش تیمار تو تا سوخته گشته ایم

در کنج خرابات می خام گرفتیم

از مدرسه وصومعه کردیم کناره

در میکده ومطعبه ارام گرفتیم

خال وکله تو صنما دانه ودامست

ما در طلب دانه ره دام گرفتیم
رفتی زپیش دیده وبر جان نشسته ای

در خاطرم چو اشک به دامان نشسته ای

از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع

خندان میان بزم حریفان نشسته ای