مرغ شباهنگ

برگ سبز


برگ سبز شماره 282


اواز در شور : محمودی خوانساری

همنوازان: پرویز یاحقی/جلیل شهناز/امیر ناصر افتتاح/ جهانگیر ملک

کلام اواز: حافظ

اشعار متن برنامه: مشتاق اصفهانی/ عراقی همدانی/طبیب اصفهانی

گوینده: روشنک


حاشا که من به موسوم گل ترک می کنم

من لاف عقل می زنم این کار کی کنم

مطرب کجاست تا همه محصول زهد وعلم

در کار چنگ وبربط واواز کنم