مرغ شباهنگ

ارغوان


ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار


با عزای دل ما می اید؟