مرغ شباهنگ

موسیقی ایرانی


موسیقی ایرانی


اواز: محمودی خوانساری


همنوازان: همایون خرم/جلیل شهناز/لطف الله مجد/مجید نجاهی/حسن ناهید/حسین همدانیان


پیش در امد ورنگ: همایون خرم


کلام اواز: باور کَس نشود قصه ی بیماری دل


تا گرفتار نگردد به گرفتاری دلمن و دل زار چنانیم که شب ها نکنند


مردم از زاری من خواب و من از زاری دل

دل من روز نیاساید از این چشم پر آب


چشم من شب نکند خواب ز بیماری دل

دل گرانم ز غم دهر بیاور ساقی


قدحی چند ز می بهر سبکباری دلبسکه از زلف تو دلهای پریشان جمعست


شانه را راه درو نیست ز بسیاری دلچون نگهدارم ازآن رشک پری دل که رفیق


پیش او حد بشر نیست نگهداری دل