مرغ شباهنگ

جاودانه ها

جاودانه ها


برنامه شماره چهارده


به اهتمام واجرای دکتر گلشن ابراهیمی


اواز: محمود محمودی خوانساری


همنواز: جلیل شنهاز


کلام: پیرپارس
تا زمیخانه ومی نام ونشان خواهد بود


سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود


حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است


بر همانیم که بودیم وهمان خواهد بود


بر سر تربت ما چون گذری همت خواه


که زیارتگه رندان جهان خواهد بود


برو ای زاهد خودبین که زچشم من وتو


راز این پرده نهانست ونهان خواهد بود


ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز


تا دگر خون که از دیده روان خواهد شد


چشم اندم که زشوق تو نهد سر بلحد


تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود


بخت حافظ گر از ین گونه مدد خواهد کرد


زلف معشوق بدست دگران خواهد بود