مرغ شباهنگ

یک شاخه گل


یک شاخه گل برنامه شماره 367


اواز: محمود محمودی خوانساری


همنواز: احمد عبادی


کلام: صائب تبریزیاگر وطن به مقام رضا توانی کرد


غبار حادثه را توتیا توانی کرد


اگر چو شبنم گل ترک رنگ وبوی کنی


درون دیده خورشید جا توانی کرد


کلید قفل اجابت زبان خاموش است


قبول نیست دعا تا دعا توانی کرد


تو ان زمان شوی از اهل معرفت صائب


که ترک عالم چون و چرا توانی کرد