مرغ شباهنگ

سالروز تولددرود بر صاحبدلان

بیست سوم تیرماه سالروز تولد هنرمند دلسوخته و مظلوم محمودی

 خوانساری است.جمعی از دوستان در تاریخ 23 تیرماه  ساعت ده صبح در قطعه شماره

 101 بهشت زهرا گرد هم خواهند امد

خوشنود خواهیم شد حضور شما عزیزان را بر مزار عندلیب گلشن هنر

 اواز ایرانزمین را پاس بداریم.