مرغ شباهنگ

البوم ها

کاست مرغ شباهنگ روی الف

کاست مرغ شباهنگ روی باواز: محمودی خوانساری


اهنگ: اسدالله ملک


همنوازان: اسدالله ملک/فرهنگ شریف/ منوچهر جهانبگلو/سیمین


 اقارضی/حسن ناهید/محمود رحمانی پور/جهانگیرملک


شعر ترانه: معینی کرمانشاهی


روی دوم نوار توسط دوست بزرگوار جناب رسول بارگذاری وپیشکش


 شده است