مرغ شباهنگ

یک شاخه گل


یک شاخه گل برنامه شماره 410

اواز اول: محمود محمودی خوانساری

اواز دوم: محمد رضا شجریان

اهنگ: جواد معروفی ذر افشاری

همنوازان: احمد عبادی/پرویز یاحقی/جلیل شهناز/لطف الله مجد/مجید

 نجاحی

اشعار متن برنامه: فضولی بغدادی/ابدال اصفهانی/بایزید بسطامی/پزمان

 بختیاری/مولانا جلال الدین/بادل/جامی/یاری

غزل اول اواز: هادی رنجی

غزل دوم اواز: عراقی

گوینده: اذر پزوهش


غزل اول: محمودی خوانساری


ما را دل از کشاکش دنیا شکسته است

این کشتی از تلاطم دریا شکسته است

تنها ننالم از غم ایام وجور یار

باشد مرا دلی وزصد جا شکسته است

از انچه پیش دوست بود در خور نثار

تنها مرا دلی بود اما شکسته است

یک دل به سینه دارم ویک شهر دلستان

بازار من زگرمی سودا شکسته است


غزل دوم: سیاوش


هرشب دل پرخونم برخاک درت افتد

باشد که چو روز اید بروی گذرت افتد

زیبد که زدرگاهت نومید نگردد باز

ان کس که به امیدی بر خاک درت افتد

ایم به درت افتم تا جور کنی کمتر

از بخت بدم گویی خود بیشترت افتد

من خاک شوم جانا در رهگذرت افتم

اخر به غلط روزی برمن گذرت افتد

زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز

ان کس که به امیدی بر خاک درت افتد


انچه قبلا از این برنامه در فضای مجازی بوده است بدون شناسنامه بوده است

این برنامه دارای اعلام برنامه وشناسنامه کامل می باشد