مرغ شباهنگ

یک شاخه گلیک شاخه گل برنامه شماره 48


اواز: محمود محمودی خوانساری


اهنگ دشتی


همنواز اواز: مرتضی خان محجوبی


غزل اواز: خاقانی شروانی


اشعار متن برنامه: خاقانی شروانی


گوینده: روشنک


امد نفس صبح وسلامت نرسانید


بوی بوی تو نیاورد وپیامت نرسانید


یا تو یا تو به دم صبح سلامی نسپردی


یا صبحدم از رشک سلامت نرسانید


من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم


افسوس که بختم سوی بامت نرسانید


بر باد سپردم دل وجان تا به تو ارد


زین هر دو ندانم که کدامت نرسانیددارای اعلام شماره در ابتدا وانتها وشناسنامه برنامه