مرغ شباهنگ

گلهای تازه

گلهای تازه برنامه شماره 183 ( سخن اهل دل)


اواز: محمود محمودی خوانساری


با همکاری هنرمندان: فرامرز پایور/محمد اسماعیلی


اشعار از: شیخ اجل سعدی/مولانا


دستگاه: سه گاه


گوینده: اذر پزوهش


دکلمه:


چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست


سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاستسرم به دنیی وعقبی فرو  نمی اید


تبارک الله از این شورها که در سرماست


مرا به کار جهان هرگز التفات نبود


رخ تو در نظر من  چنین خوشش اراست


از ان به دیر مغانم عزیز میدارند


که اتشی که نمیرد همیشه در دل ماست


دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب


بنال هان که از این پرده کار ما به نواستدکلمه:در اندرون من خسته دل ندانم کیست


که من خموشم واو در فغان وغوغاستمطلع غزل اواز:چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست


سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاست


در اندرون من خسته دل ندانم کیست


که من خموشم او در فغان و غوغاست


مرا به کار جهان هرگز التفات نبود


رخ تو در نظر من چنین خوشش اراستدکلمه:امروز ندانم به چه دست امده ای


کز اول بامداد مست امده ای


گر خون دل خوری ز دستت ندهم


زیرا که به خون دل بدست امده ایتصنیف :امروز ندانم به چه دست امده ای ای مایه ناز


کز اول بامداد  امده ای چون نغمه ساز


گر خون دلم خوری زدستت ندهم با سوز وگداز


زیرا که به خون دل بدست امده ای چون عمر دراز
غزل اواز:از ان به دیر ومغانم عزیز میدارند


که اتشی که نمیرد همیشه در دل ماست


یکی درد یکی درمان پسندد


یکی وصل یکی هجران پسندد


من از درمان ودرد وصل هجران


پسندم انچه را که جانان پسندد


سرم به دنیی وعقبی فرو نمی اید


تبارک الله از این شورها که در سرماست


چو بشنو سخن اهل دل مگو که خطاست


سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاستدکلمه:


ندای عشق تو دوشم در اندرون دادند


فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداستانچه پیش از این در دسترس صاحبدلان بوده است در اعلام شماره


 ابتدای برنامه نقصی وجود داشته است 


که در این فایل که از روی نوار به دیجیتال تبدیل شده است ان نقص


 وجود ندارد