مرغ شباهنگ

برگ سبز

برگ سبز برنامه شماره 56

اواز: محمود محمودی خوانساری

هنمواز اواز: فرهنگ شریف

اهنگ: سه گاه

اشعار متن برنامه: عطار /حافظ/عراقی

غزل اواز: حافظ

گوینده: روشنکعکس روی تو چو در ائینه جام افتاد

عارف از خنده می در طمع جام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در ائینه کرد

این همه نقش در ائینه اوهام افتاد

این همه عکس می ونقش نگارین که نمود

یک فروغ رخ ساقی ست که در جام افتاد

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید

کز کجا سر غمش در دهن افتاد

من زمسجد به خرابات خود افتادم

اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار

هرکه در دایره گردش ایام افتاد

ان شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی

کار ما بارخ ساقی ولب وجام افتاد

صوفیان جمله حریفند ونظر باز ولی

زین میانه حافظ  دلسوخته بد نام افتاد


انچه پیش از این در دسترس بوده شناسنامه برنامه در انتهای فایل ناقص اعلام گردیده بود که در این فایل نقص برطرف گردیده است

این برنامه اولین برنامه عندلیب نغمه پرداز اواز ایرانزمین محمود محمودی خوانساری در مجموعه برنامه های فاخر گلهاست که در سال 1339 اجرا و ضبط گردیده بوده است.

در ضمن در کمتر برنامه ای از مجموعه برنامه های فاخر گلها چنین برنامه ای با این سبک اجرا گردیده است