مرغ شباهنگ

برگ سبز

برگ سبز برنامه شماره 126

اواز: محمود محمودی خوانساری

با همکاری هنرمندان: علی تجویدی/جلیل شهناز/امیر ناصر افتتاح

غزل اواز: حافظ

اهنگ: ابوعطا

اشعار متن برنامه: عطار/پروین اعتصامی/حافظ/عراقی

گوینده: روشنک


دکلمه: روشنک شعر از پروین اعتصامی


ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

دل تهی از خوب وزشت چرخ اخضر داشتن

نزد شاهین محبت بی پر وبال امدن

پیش باز عشق ایین کبوتر داشتن

سوختن بگداختن چون شمع وبزم افروختن

تن بیاد روی جانان اندر اذر داشتن

اشک را چون لعل پروردن به خوناب جگر

دیده را سودا گر یا قوت احمر داشتن

هرکجا نور است چون پروانه خود را باختن

هرکجا نار است خود را چون سمندر داشتن


گوشوار حکمت اندر گوش جان اویختن

چشم دل را با چراغ جان منور داشتن


غزل اواز:


دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد

چون بشد دلبر وبا یار وفادار چه کرد

اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت

وای از ان مست که با مردم هشیار چه کرد

اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری یار

طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد

ساقیا ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب

نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

فکر عشق اتش غم خرمن حافظ می سوخت

یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد


انچه پیش از این در دسترس بوده است در انتهای فایل نام روشنک اعلام نمی گردید که در این فایل این نقص برطرف گردیده است