مرغ شباهنگ

دل انگیزان

دل انگیزان


اواز: محمود محمودی خوانساری


همنواز اواز: فرهنگ شریف


غزل اواز: پزمان بختیاریاز که پرسم من دلخسته که دلدار کجاست


سوختم سوختم


سوختم ز اتش تن دود چه شد یار کجاست


انچنان رفته ام از یاد حریفان که دگر یاد


کس نپرسد زخود ان صید گرفتار کجاست


گر از این یار جفا پیشه بریدم


ای نصیحت گر من یار وفادار کجاست


برچسب‌ها: دل انگیزان