مرغ شباهنگ

برگ سبز

برگ سبز برنامه شماره 82


اواز:محمود محمودی خوانساری


با همکاری هنرمندان:احمد عبادی/حبیب الله بدیعی/فرهنگ شریف


اشعار:عطار/وحشی بافقی/جامی/حافظ/عراقی


اهنگ: سه گاه


گوینده: روشنک
دوش در حـــــــلقه مــا قصــه گـــیسوی تــو بــود


تا دل شب سخـــن از سلسلـــــه مـــــوی تـوبــــود


دل که از ناوک مـــژگان تو در خــــــــون میگشت


باز مشتـــــاق کمانخــــــانه ابــــــــروی تو بـــود


هم عفــــــا لله صبــا کــز تـــو پیامــــی میـــــــداد


ورنه در کس نـــرسیـــــــدم کــه از کـــوی توبود


عالم از شور و شر عشق خبــر هیچ نــــــداشت


فتنه انگیــــز جهــــان غمـــــزه جادوی تو بــــود


من سر گشته هم از اهــــــل سلامت بــــــــــودم


دام را هــــــم شکن طـــره هنــــــــدوی تــو بود


بگشا بنـــــــد قبـــا تا بگشـــــایـــــــد دل مـــــن


که گشـــــادی که مــــــرا بود ز پهلـوی تو بود


بوفـــای تو کــــه بر تــــربت حـــــــافظ بگـــــــــذر


کـــز جهان مــــــی شد و در آرزوی روی تو بود


برچسب‌ها: برگ سبز