مرغ شباهنگ

یک شاخه گل


یک شاخه گل برنامه شماره 432


اواز: محمود محمودی خوانساری


با همکاری هنرمندان: پرویز یاحقی/فرهنگ شریف/ناصر افتتاح


غزل اواز: شیخ اجل سعدی/شیخ بهایی عاملی


اشعار: مولانا/سعدی


گوینده: روشنکاز هرچه می رود سخن دوست خوشتر است

پیغام اشنا نفس روح پرور است


هرگز وجود حاضر وغایب شنیده ای

من در میان جمع ودلم جای دیگرست


ابنای روزگار به صحرا روند وباغ

صحرا وباغ زنده دلان کوی دلبرست


کاش ان بخشم رفته ی  ما اشتی کنان

باز امدی که دیده مشتاق بر درست
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی

تا دمی بیاسایم وین حجاب جسمانی


دین ودل به یک دیدن باختیم وخرسندیم

درقمار عشق ای دل کی بود پشیمانی


گیسوی پریشانش دیدم به دل گفتم

این همه پریشانی بر سر پریشانی