مرغ شباهنگ

یک شاخه گل

به یاد حبیب الله بدیعی


یک شاخه گل برنامه شماره 393


اواز: محمود محمودی خوانساری


همنواز اواز: حبیب الله بدیعی


اشعار: جلال الدین همایی


گوینده: روشنک
 

  


   زیور دست جهان بودم  مرا نشناختند      گوهری را رایگان بر خاک راه انداختند

 

  دریافت برنامه

 

 

مگــذار تــا ز دست غمــت نـالـه سر کنـم

سوز درون قــریـــن دعـــای سحـــر کنــــم

تـا کـی بـه جستجـوی تـو ای گـوهـر مــراد

خــود را بــه مــوج خیــز بلا غــوطـه ور کنم

آیـا بـود کــه بــا تــو چنــانــم کــه آرزوست

صبحـی بـه شام آرم و شامـی سحـر کنم

در بــزم قــرب ره نــدهنــدم مگــر چو شمع

سـر تـا قـدم بسوزم و از خــود سفــر کنم

گوئـی که عمر از چه تبه میکنی به عشق

عمــری دگــر نمــانـد کــه کـــار دگــر کنــم