X
تبلیغات
زولا

مرغ شباهنگ

برنامه های خصوصی


دریافت برنامهبرنامه های خصوصی هنرمندان


اواز:محمود محمودی خوانساری/کورس سرهنگ زاده


همنوازان اواز:حبیب الله بدیعی/فرهنگ شریف/جهانگیر ملک  


اواز: محمودی خوانساری

 

انرا که غمی چو ن غم من نیست چه داند


که از هجر تو هم دیده چه شب می گذراند


وقتست اگر از پای در ایم که همه عمر


باری نکشیدم که به هجران تو ماند


سوز دل یعقوب ستمدیده زمن پرس


احوال دل سوختگان سوخته داند
 

نسیمی کزبن ان کاکل اید


مرا خوشتر زبوی سنبل اید


چو شب گیرم خیالش را در اغوش


سحر از بسترم بوی گل اید 

اواز: سرهنگ زاده

 

زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا خدایا خدایا


چه نقض است وچه خوب است وچه زیباست خدایا خدایا خدایا


فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم 


ندانیم ندانیم که چه غوغاست خدایا خدایا خدایا


چه بنداست چه زنجیر  همه بسته چه راهیست


نه بند است ونه زنجیر که برپاست خدایا خدایا


بیاید ببینید که شمس الحق تبریز


زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا خدایا


چه خوبست جه نغز است چه زیباست خدایا خدایا