مرغ شباهنگ

برنامه رادیویی دلنوازان


برنامه رادیویی دلنوازان


اواز: محمودمحمودی خوانساری


همنواز: مرتضی خان محجوبی


کلام: پیر پارس


 

هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

که آشنا سخن آشنا نگه دارد

سر و زر و دل جانم فدای آن محبوب

که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

صبا در آن سر زلف اردل مرا بینی

ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد


غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

به یادگار نسیم صبا نگه دارد