مرغ شباهنگ

گلهای رنگارنگ


گلهای رنگارنگ برنامه شماره 488


ترانه: رویا( رضوان زاد هوش)


کلام ترانه: کریم فکور


مطلع ترانه:


اگر رسد قصه من به گوش تو ای اسمان


سرشک غم حلقه زند به دیده فرشتگاناواز: محمود محمودی خوانساری


کلام اواز: پیر پارس


مطلع اواز:


ما بیغمان مست دل از دست داده ایم


همراز عشق وهمنفس جام باده ایم


اهنگ در شور: حبیب الله بدیعی


اشعار متن برنامه: رهی معیری/پرتو بیضایی/میرزا حبیب خراسانی


گوینده اذر پزوهش