مرغ شباهنگ

یک شاخه گل


یک شاخه گل برنامه شماره 366


اواز: محمودی خوانساری

همنوازی: رضا ورزنده


اهنگ: ابو عطا


کلام: پارسا/غمام همدانی/بابافغانی


کلام اواز: شیخ اجل سعدی


گوینده: اذر پزوهش


آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

کز شوق توام دیده چه شب می‌گذراند


وقتست گر از پای درآیم که همه عمرباری نکشیدم که به هجران تو ماندسوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس


کاندوه دل سوختگان سوخته داند


دیوانه گرش پند دهی کار نبندد


ور بند نهی سلسله در هم گسلاند


ما بی تو به دل برنزدیم آب صبوری


در آتش سوزنده صبوری که تواند


هر گه که بسوزد جگرم دیده بگرید


وین گریه نه آبیست که آتش بنشاند