مرغ شباهنگ

ترانه


لاله پر پر


اواز: محمودی خوانساری


اهنگ: فرهنگ شریف


کلام: بهادر یگانهچو غنچه ای توفان زده ام


چو آتشی دامان زده ام


چو شمع شب با سوز درون


شرار غم بر جان زده ام


ز سوز دلم من فغان زده ام


شور به دل آسمان زده ام


چو لاله خزان شده دیگر جوانی من


چو غنچه خموشم که بر لبم از غم شکسته سخن


نشان شادی ندیده دلم


زبس غم جانان کشیده دلم


ز مردم دوران رمیده دلم


ز سوز درون


چو شمع سحر


به دامن شب چکیده دلم