مرغ شباهنگ

خصوصی


خصوصی


اواز: محمودی خوانساری


همنواز: حبیب الله بدیعی/فرهنگ شریف


کلام: طالب املی


اجرا شده: 28/11/50زگریه شام وسحر دیده چند درماند            دعاکنید که نی شام ونی سحر ماند

به غارت چمنت بر بهار منتهاست             که گل به دست تو ازشاخ تازه تر ماند

دو زلف یار به هم آنقدر نمی ماند              که روز ما و شب ما به یکدگر ماند

نهاده ام به جگر داغ عشق و میترسم              جگر نماند واین داغ بر جگرماند     

کنید داخل اجزای نوشداروی ما               هرآن گیاه که برگش به نیشترماند

برای عزت مکتوب او به دست آرید            فرشته ای که به مرغان نامه برماند

زبس فتاده به هرگوشه پاره های دلم        فضای دهر به دکان شیشه گر ماند

زشهدخامه((طالب))چولب کنم شیرین      دوهفته دردهنم طعم نیشکرماند