مرغ شباهنگ

برنامه های یک شاخه گل

برنامه های یک شاخه گل محمودی خوانساری


شماره برنامههمنوازانمطلع کلام
یک شاخه گل برنامه شماره 48محجوبیامد نفس صبح وسلامت نرسانید
یک شاخه گل برنامه شماره126رضا ورزندهساقیا بده می زان شراب روحانی
یک شاخه گل برنامه شماره 202رضا ورزندهتا سر به پای ان بت رعنا گذاشتیم
یک شاخه گل برنامه شماره366رضا ورزندهانرا که غمی چون غم من نیست چه 
یک شاخه گل برنامه شماره367احمد عبادیاگر وطن به مقام رضا توانی کرد
یک شاخه گل برنامه شماره 372جلیل شهنازتنها نه منم جانا از بهر تو دیوانه
یک شاخه گل برنامه شماره 377احمد عبادی-جلیل شهنازتورا نادیدن ما غم نباشد
یک شاخه گل برنامه شماره 379مرتضی محجوبیمن روی از تو مپیچم گر بیازاری
یک شاخه گل برنامه شماره 380لطف الله مجدچراغ خلوت من شعله اه منست
یک شاخه گل برنامه شماره 381همایون خرم - رضا ورزندهکشید کار زتنهائیم به شیدایی
یک شاخه گل برنامه شماره388جلیل شهناز- امیرناصرافتتاحندانمت به حقیقت که درجهان به که 
یک شاخه گل برنامه شماره 389همایون خرمبی غمت شاد مباد این دل غم پرور ما
یک شاخه گل برنامه شماره 393حبیب الله بدیعیمگذار تا زدست غمت ناله سرکنم
یک شاخه گل برنامه شماره 398حبیب الله بدیعی-مجید نجاحی- افتتاحمن ترک عشق وشاهد وساغر نمیکنم
یک شاخه گل برنامه شماره 399همایون خرمتا خبر دارم از او بیخبر از خویشتنم
یک شاخه گل برنامه شماره 408حبیب الله بدیعی- جلیل شهنازدر فغانم از دل دیر اشنای خویشتن
یک شاخه گل برنامه شماره 409لطف الله مجدچون زلف توام جانا در عین پریشانی
یک شاخه گل برنامه شماره 410لطف الله مجدما را دل از کشاکش دنیا شکسته است
یک شاخه گل برنامه شماره 411پرویز یاحقیگر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست
یک شاخه گل برنامه شماره 420جلیل شهناز- پرویز یاحقیخبرت هست که بی روی تو ارامم
یک شاخه گل برنامه شماره 421جلیل شهناز- جهانگیرملکسالها چیزی به نام زندگانی داشتم
یک شاخه گل برنامه شماره 429پرویز یاحقی-جلیل شهناز-افتتاحدوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
یک شاخه گل برنامه شماره 432فرهنگ شریفاز هرچه میرود سخن دوست خوشتر 
یک شاخه گل برنامه شماره 437مجیدنجاحیبرو ای دوست که ما سر به گریبان
یک شاخه گل برنامه شماره 442رضا ورزندهنوبهار امد وشد موسم شیدایی ما
یک شاخه گل برنامه شماره 443جلیل شهنازمن مست دیوانه ما راکه برد خانه
یک شاخه گل برنامه شماره 458محمد موسوی-رضا ورزنده- ج.ملکدلش دادم که با او همدم وهمخانه 
یک شاخه گل برنامه شماره 460حبیب الله بدیعی-جهانگیر ملکشد در شکوه ما با سر گیسوی تو باز
یک شاخه گل برنامه شماره 464فرهنگ شریف- جهانگیرملکنشود فاش کسی انچه میان من