مرغ شباهنگ

برگ سبز

برگ سبز برنامه شماره 116

اواز: محمود محمودی خوانساری

با همکاری هنرمندان: مرتضی خان محجوبی/حسن کسایی/حبیب الله بدیعی


اهنگ: سگاه

اشعار: عطار/عبرت نائینی/کمال خجند/عرفی شیرازی/عراقی

غزل اواز: سعدی 

گوینده: روشنک


گر نخل وفا برندهد چشم تری هست

تا ریشه دراب هست امید ثمری هست

ان دل که پریشان شود از ناله  بلبل

در دامنش اویز که با وی خبری هستاز حد بگذشت مشتاقی وصبر اندر غمت یارا

به وصل خود دوایی کن دل دیوانه مارا

علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد

مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که گر روزی

براید از دلم اهی بسوزد هفت دریارا

مرا سودای بت رویان نبودی پیش از این درسر

ولیکن تا ترا دیدم گزیدم راه سودا را

بیا بیا بیا تا یک زمان امروز خوش باشیم در خلوت

که درعالم نمی داند کسی اح.ال فردا را

بیا تا یک زمان امروز را خوش باشیم درخلوت

که در علم نمی داند کسی احوال فردارا


با سپاس از همراهی سرور بزرگوار جناب دکتر خرم ابادی زاد

این برنامه در ابتدا فاقد اعلام شماره بوده که با همت اقای دکتر نقص

 برطرف گردیده است.