مرغ شباهنگ

برگ سبز


  به یاد یگانه ی پیانو نواز پهنه ایرانزمین مرتضی خان محجوبی


   برگ سبز برنامه شماره 98


  اواز: عندلیب نغمه پرداز محمود محمودی خوانساری  اهنگ: شوشتری منصوری

 

 همنواز اواز: مرتضی خان محجوبی


  با همکاری: حسن کسایی


  غزل اواز:پیرپارس


  اشعارمتن برنامه: عطار/ دکتر ناتل خانلری/ نظام وفا/حافظ/عراقی

  گوینده: روشنک

  

  هرانکه جانب اهل خدا نگه دارد


  خداش در همه حال از بلا نگه دارد


  گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند


  نگاه دار سررشته تا نگه دارد


  سر وزر ودل وجانم فدای ان محبوب


که حق صحبت وعهد وفا نگه دارد


صبا در ان سر زلف اردل مرا بینی


زروی لطف بگویش که جا نگه دارد


 غبار راهگذارت کجاست تا حافظ


به یادگار نسیم صبا نگه دارد